Valeč - brána Doupova

Zámek Valeč a jeho okolí není zajímavý jen z pohledu historie a kultury. Bezprostřední okolí zámku je rovněž unikátní lokalitou z krajinného, geologického a biologického pohledu. Leží na úpatí Doupovských hor, ojedinělého vulkanického komplexu. V bezprostředním okolí Valče byla nalezena první fosilie savce na světě, tzv. Hlodavec z Valče, kterou naši předkové považovali za důkaz biblické potopy světa a která je jedním z největších paleontologických unikátů v Evropě. Při nedávných výzkumech zde byla nalezena tzv. Šelma z Valče, fosilie nejstarší šelmy v celé České republice. Do katastru obce Valeč zasahuje evropsky významná lokalita a ptačí oblast Doupovské hory. K ochraně mineralogického naleziště a hnízdiště chráněných a ohrožených druhů živočichů je vyhlášena přírodní památka Valeč a v okolí se nachází další přírodní chráněná území.

Zámek Valeč ve své statutární činnosti především chrání a prezentuje kulturní dědictví České republiky. Rád by však poukázal rovněž na hodnotu přírodního dědictví v bezprostředním okolí zámku. Proto se správa zámku rozhodla v roce 2019 uspořádat první cyklus přírodovědných přednášek a exkurzí s názvem „Valeč – brána Doupova“. Národní památkový ústav prostřednictvím správy zámku Valeč v rámci tohoto cyklu navázal spolupráci s odborníky z různých institucí, a to zejména z Národního muzea, Muzea Karlovy Vary, Agentury ochrany přírody a krajiny a České geologické služby. Témata jednotlivých přednášek a exkurzí z oboru botaniky, zoologie, paleontologie či geologie byla zejm. zaměřena na unikátnost obce Valeč a jejího blízkého okolí. Současně se dotýkala enviromentálních témat (péče o krajinu a ochrany přírody). Vedle odborného obsahu byly akce zpestřeny doprovodným programem jako např. promítáním filmu, terénní exkurzí či programem pro děti.

V návaznosti na pozitivní ohlas veřejnosti má správa zámku v plánu v tomto cyklu pokračovat i v dalších letech.

 

Rok 2020

20. 3. 2020 Kam chodí divočáci a jeleni na Doupově, přednáška - Ing. Miloš Ježek, Ph.D.

3. 4. 2020 Paleogenní dřeva Doupovských hor, přednáška - doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.

17. 4. 2020 Hory oheň plivající aneb Sopky našeho kraje, vernisáž výstavy s komentovanou prohlídkou - RNDr. Jan Matějů, Ph.D.,  Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D.

16. 5. 2020 Doupovské hory - významná ptačí oblast, přednáška -  Bc. Vít Tejrovský

6. 6. 2020 Za valečskou květenou, exkurze - Ing. Daniel Koutecký

13. 6. 2020 Za květenou zámeckého parku, exkurze - Ing. Petr Krása

4. 9. 2020 Valečská příroda - nepříroda / Krajina! / Skutečná tvář rostlin, exkurze - RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

24. 9. 2020 Padesát let mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků v ČR se zaměřením na druhy Doupovska a okolí, přednáška - prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

16. 10. 2020 Savci Doupovských hor, přednáška a vycházka po parku - RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

23. 10. 2020 Principy ochrany přírody v Doupovských horách, přednáška - Ing. Petr Jiskra

 

ROK 2019